Apurahat

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on klassisen musiikin harrastuksen edistäminen ja sen toimintaedellytysten parantaminen Vaasassa. Toiminnan pääpaino on musiikkitapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä. Säätiö myöntää apurahoja yksittäisille klassisen musiikin harrastajille ja yhteisöille.

Apurahat on tarkoitettu vaasalaisten klassisen musiikin opiskelijoiden ja harrastajien jatko-opintojen tukemiseen, instrumenttihankintoihin sekä muun musiikkitoiminnan tukemiseen ja musiikkitilaisuuksien järjestämiseen Vaasassa. 

 

Säätiö ei jaa apurahoja 2021

Säätiö järjestää VIII kansainvälisen Jorma Panulan kapellimestarikilpailun 16-19.11.2021. Kilpailuvuonna 2021 ei järjestetä apurahanhakua.

 

Stiftelsen delar inte ut understöd 2021

Stiftelsens arrangerar VIII  internationella Jorma Panulas kapellmästartävling 16-19.11.2021. Under tävlingsåret 2021 utlyses inte understöd att sökas.

 

Vuoden 2020 apurahojen jako

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 21.4.2020, että Korona-tilanteesta johtuen organisaatioiden ja työryhmien/projektien apurahahakemuksiin otetaan kantaa vasta kesäkuun loppupuolella, kun v. 2020 toiminta- mahdollisuudet toivottavasti ovat selkiytyneet. Hallitus päätti kokouksessaan 18.6.2020 organisaatioiden ja työryhmien/projektien apurahojen jaosta. Myönnetyt apurahat on maksettu saajille 25.6.2020.

 

Utdelningen 2020

Stiftelsens styrelse beslöt under sitt möte 21.4.2020 med beaktande av Corona-situationen, att inte ta beslut gällande organisationers och arbetsgruppers/projekts ansökningar i detta skede utan först vid nästa möte i slutet av juni, då verksamhetsförutsättningarna under 2020 förhoppningsvis klarnat.  Styrelsen beslöt om utdelningen till organisationer och arbetsgruppper/projekt under sitt möte 18.6.2020. Beslutade understöd har utbetalts till mottagarna 25.6.2020.

 

 

 

 

 

 

Myönnetyt apurahat 2019

Säätiö on jakanut yhteensä 127.413,00 euroa vuonna 2019, josta yhteisöille 85.498,00  euroa ja yksityishenkilöille 41.915,00 euroa.

Apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys viimeistään 31.12.2019 sähköpostiosoitteeseen info@vuorionsaatio.fi

 

Vuoden 2020 apurahat

Vuoden 2020 apurahat julistetaan haettavaksi ajalle 1.2.2020 - 29.2.2020. Säätiö ei enää myönnä apurahoja Kuula-instituutin lukukausimaksuja varten. Instituutilta on mahdollista anoa vapaaoppilaspaikkaa tai lukukausimaksun alennusta. Hakemus on tehtävä HAKULOMAKE-ikkunan kautta. Hakuaika alkaa 20.1.2020 klo 00.01 ja päättyy 29.2.2020 klo 24.00. Hakemuksen osana tulee olla selkeä kustannusarvio/budjetti. 2020:n apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys viimeistään 31.12.2020 sähköpostiosoitteeseen info@vuorionsaatio.fi

 

Stiftelsens syfte

Stiftelsens syfte är att befrämja utövande av klassisk musik och förbättra dess verksamhetsförutsättningar i Vasa. Verksamhetens huvudfokus är anordnande av musikevenemang och -tävlingar. Stiftelsen beviljar understöd åt enskilda utövare av klassisk musik och åt samfund.

Understöden är avsedda för vasabördiga studerandes och utövares fortbildningsstudier i klassisk musik, för instrumentanskaffning liksom för understöd av musikverksamhet och anordnande av mindre musikevenemang i Vasa.

 

Utdelning 2019

Stiftelsen har delat ut totalt 127.413,00 euro i stipendier 2019, varav 85.498,00 euro till samfund och 41.915,00 euro till privatpersoner. En redogörelse över användningen av erhållet stipendium skall senast 31.12.2019 sändas till stiftelsens epost info@vuorionsaatio.fi

 

Stipendier 2020

2020 års stipendier kan sökas under perioden 1.2-29.2.2020.Ansökan skall göras via HAKULOMAKE-fliken. Ansökningstiden börjar 20.1.2020 klo 00.01 och utgår 29.2.2020 klo 24.00. En klar kostnadsuppskattning/budget bör ingå i ansökan. Stiftelsen beviljar inte längre stipendier för terminsavgifter till Kuula-institutet. Det är möjligt att ansöka om frielevplats från institutet eller om nedsättning av terminsavgift.

En redogörelse över användningen av erhållet stipendium skall senast 31.12.2020 sändas till stiftelsens epost info@vuorionsaatio.fi 

 

 

© 2019 Viljo ja Maire Vuorion Säätiö