Apurahat

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on klassisen musiikin harrastuksen edistäminen ja sen toimintaedellytysten parantaminen Vaasassa. Toiminnan pääpaino on musiikkitapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä. Säätiö myöntää apurahoja yksittäisille klassisen musiikin ammattilaisille ja harrastajille sekä yhteisöille.

Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti vaasalaisten klassisen musiikin ammattilaisten, opiskelijoiden ja harrastajien jatko-opintojen tukemiseen, instrumenttihankintoihin sekä muun musiikkitoiminnan tukemiseen ja musiikkitilaisuuksien järjestämiseen Vaasassa.

 

Stiftelsens syfte

Stiftelsens syfte är att befrämja utövande av klassisk musik och förbättra dess verksamhetsförutsättningar i Vasa. Verksamhetens huvudfokus är anordnande av musikevenemang och -tävlingar. Stiftelsen beviljar understöd åt enskilda professionella och andra utövare av klassik musik samt åt samfund.

Understöden är avsedda för i första hand professionellas, studerandes och andra utövares fortbildningsstudier i klassisk musik, för instrumentanskaffning liksom för understöd av musikverksamhet och anordnande av musikevenemang i Vasa.

 

Myönnetyt apurahat 2023

Säätiö on jakanut yhteensä 118.700 euroa vuonna 2023.

Apurahahakemuksia tuli tänä vuonna 48 kappaletta, yhteensä 225.000 euron edestä. Klassisen musiikin tapahtumia ja luovaa työtä tuettiin 57.000 eurolla, klassisen musiikin koulutusta ja opintoja tuettiin 20.200 eurolla, kuoro- ja orkesteriyhdistysten toimintaa tuettiin 23.000 eurolla sekä soitinhankintoja 18.500 eurolla. Apurahan saajille on ilmoitettu sähköpostitse 13.4.2023.

Avustuspäätös perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Päätöksiä ei perustella hakijakohtaisesti.

Pyydämme kirjallisen selvityksen avustuksen käytöstä toukokuun 2024 loppuun mennessä. Tilitys soitinhankintoihin kohdistuvista avustuksista myönnetään kirjanpitokelpoista kuittia vastaan. 

Seuraava Viljo ja Maire Vuorion säätiön avustushaku on lokakuussa 2024.

 

Utdelning 2023

Stiftelsen har delat totalt 118.700 euro.

I år inkom 48 bidragsansökningar om totalt 225.000 euro. Klassiska musikevenemang och skapande konst stöddes med 57.000 euro, klassisk musikutbildning och -studier stöddes med 20.200 euro, kör- och orkesterföreningarnas verksamhet med 23.000 euro och instrumentanskaffningar med 18.500 euro. Mottagarna har informerats 13.4.2023 via e-post.

Understödsbeslut grundar sig på utvärdering av de enskilda ansökningarna, inbördes jämförelse mellan ansökningarna och på en totalbedömning. Beslut motiveras inte på individnivå. 

Stiftelsen förutsätter redovisning över understödets användning senast 31.5.2024. Betalningar avseende instrumentanskaffningar görs först efter det att godtagbara köpdokument tillställts stiftelsen.

Viljo och Maire Vuorios stiftelse lediganslår understöd att sökas följande gång i oktober 2024.

 

Myönnetyt apurahat 2022

Säätiö on jakanut yhteensä 117.500 euroa vuonna 2022, josta yhteisöille 94.000  euroa ja yksityishenkilöille 23.500  euroa. Apurahan saajille on ilmoitettu 30.4.2022.

Apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys viimeistään 31.12.2022 sähköpostiosoitteeseen info@vuorionsaatio.fi

 

Utdelning 2022

Stiftelsen har delat ut totalt 117.500 euro i understöd 2022, varav 94.000 euro till samfund och 23.500 euro till privatpersoner. Mottagarna har informerats 30.4.2022.

En redogörelse över användningen av erhållet stipendium skall senast 31.12.2022 sändas till stiftelsens epost info@vuorionsaatio.fi

 

 

 

© 2019 Viljo ja Maire Vuorion Säätiö