Apurahat

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on klassisen musiikin harrastuksen edistäminen ja sen toimintaedellytysten parantaminen Vaasassa. Toiminnan pääpaino on musiikkitapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä. Säätiö myöntää apurahoja yksittäisille klassisen musiikin harrastajille ja yhteisöille.

Apurahat on tarkoitettu vaasalaisten klassisen musiikin opiskelijoiden ja harrastajien jatko-opintojen tukemiseen, instrumenttihankintoihin sekä muun musiikkitoiminnan tukemiseen ja musiikkitilaisuuksien järjestämiseen Vaasassa. 

 

Stiftelsens syfte

Stiftelsens syfte är att befrämja utövande av klassisk musik och förbättra dess verksamhetsförutsättningar i Vasa. Verksamhetens huvudfokus är anordnande av musikevenemang och -tävlingar. Stiftelsen beviljar understöd åt enskilda utövare av klassik musik och åt samfund.

Understöden är avsedda för vasabördiga studerandes och utövares fortbildningsstudier i klassisk musik, för instrumentanskaffning liksom för understöd av musikverksamhet och anordnande av mindre musikevenemang i Vasa.

 

Säätiö ei jaa apurahoja 2021

Säätiö järjestää VIII kansainvälisen Jorma Panulan kapellimestarikilpailun 16-19.11.2021. Kilpailuvuonna 2021 ei järjestetä apurahanhakua.

 

Stiftelsen delar inte ut understöd 2021

Stiftelsens arrangerar VIII  internationella Jorma Panulas kapellmästartävling 16-19.11.2021. Under tävlingsåret 2021 utlyses inte understöd att sökas.

 

Myönnetyt apurahat 2020

Säätiö on jakanut yhteensä 120.825 euroa vuonna 2020, josta yhteisöille 95.000  euroa ja yksityishenkilöille 25.825  euroa.

Apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys viimeistään 31.12.2020 sähköpostiosoitteeseen info@vuorionsaatio.fi

 

Utdelning 2020

Stiftelsen har delat ut totalt 120.825 euro i understöd 2020, varav 95.000 euro till samfund och 25.825 euro till privatpersoner. En redogörelse över användningen av erhållet stipendium skall senast 31.12.2020 sändas till stiftelsens epost info@vuorionsaatio.fi

 

 

 

© 2019 Viljo ja Maire Vuorion Säätiö